Preminuo akademik i bivši gradonačelnik Sarajeva Juraj Martinović

Juraj Martinović je dobitnik Povelje Otona Župančića Društva slovenskih pisaca, 27-julske nagrade Bosne i Hercegovine, Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva i Zlatne povelje mira i humanizma Internacionalne lige humanista...

Sarajevo 04.08.2021, 12:14 04.08.2021, 12:20
Preminuo akademik i bivši gradonačelnik Sarajeva Juraj Martinović
© AA

Preminuo je Juraj Martinović, jedan od osnivača P.E.N. Centra u BiH, akademik, književni historičar, prevoditelj, esejist i novinar, saopćeno je iz P.E.N-a. 

Juraj Martinović rođen je 24. maja 1936. godine u Sarajevu. Diplomirao je historiju jugoslavenskih književnosti i srpskohrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Na Ljubljanskom filozofskom fakultetu 1969. magistrirao s temom “Uticaji srpskohrvatske narodne književnosti na slovensku epiku između 1848. i 1858. godine”, a 1975. odbranio je doktorsku disertaciju “Poezija Dragotina Kettea”.

Do odlaska u mirovinu 2006. radio je kao redovni profesor slovenske i hrvatske književnosti na Odsjeku za književnosti naroda BiH Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bio je redovni član ANUBiH i dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Jedan je od osnivača P.E.N. Centra u BiH.

Glavno područje naučnog i stručnog djelovanja je novija slovenska književnost s težištem na periodu od romantizma do moderne, kao i komparativno izučavanje južnoslavenskih književnosti. Autor je pet knjiga iz oblasti književne historije i jedne zbirke poezije, javlja AA. 

Objavio je oko stotinu pedeset naučnih i stručnih radova u relevantnim naučnim časopisima (Slavistična revija, Književna istorija, Zbornik za slavistiku Matice srpske, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Izraz).

Bio je član redakcije časopisa Izraz. Učestvovao je u projektima: Hrvatska lijeva inteligencija 1918-1945, Pripremni radovi za istoriju književnosti Bosne i Hercegovine, Znameniti Slovenci v BiH pri Gledališkem muzeju u Ljubljani.

Preveo je sa slovenskog i priredio petnaestak knjiga, te brojne eseje, stručne i naučne članke. Učestvovao s referatima na većem broju naučnih skupova i slavističkih kongresa. Predavao kao gostujući profesor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.

Obavljao je dužnosti dekana Filozofskog fakulteta, direktora Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, a 1989. i 1990. predsjednika Skupštine grada, odnosno gradonačelnika Sarajeva.

Dobitnik je Povelje Otona Župančića Društva slovenskih pisaca, 27-julske nagrade Bosne i Hercegovine, Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva i Zlatne povelje mira i humanizma Internacionalne lige humanista.

komentari (0)